AVANTERA = a manageme nt consulting companty (www.avantera.ro). Njihovo poslanstvo je nudenje svojim strankam rešitve za dinamični in pospešeni razvoj na sistematični in kontunuiran trajnostni način ter podpora organizacijam, za razvoj v smeri poslovne odličnosti, s pomočjo visokotehnoloških instrumentov in tehnike upravljanja. Njihove vrednote so: partnerstvo, inovativnost, znanje, kakovost, uspešnost, integriteta, vztrajnost, spoštovanje, uspeh.

Njihove dejavnosti:

  • Svetovanje: razvojna strategija, oblikovanje in izboljšanje (procesov, strukture, virov, infrastrukture – posebej IT).
  • BMP – razvoj in modeliranje poslovnih procesov ter orodja za upravljanje za stranke.

Njihove stranke:

  • priprava kompleksnih projektov za stranke iz javnega in privatnega sektorja, velikih in malih ter zelo različnih podjetij (telekomunikacije, bančništvo, prevoz, FMCG, IT, Olje in plin, farmacija, energija, javna uprava). Nudijo analize uspešnosti, analize izboljšanja možnosti, oblikovanje za informacijske sisteme, več kot 6000 postopkov razvijanja, upravljanja sprememb in usposabljanja.
  • Medtem, ko so projekti izvedeni so vključeni v strategijo razvoja in organizacijskega razvoja kulture za večje število strank. Številni projekti so usmerjeni na dejavnosti, operativno odličnost, poslovanje (poslovni proces), ponovne gradnje (predvsem IT zahteve sistemov razvoja).

ETS = Eurotraining Solution Ltd. (http://e-trainings.ro/) se osredotoča na strokovne programe usposabljanja, ki  so potrebni v širši javnosti in menedžmentu, vodenju, investiranju, administraciji, trženju, človeških virih, modernih jezikih, odnosih z javnostjo in komunikacijah.

Glavna dejavnost podjetja je »Initial and continuous training of adults« ali Začetno in stalno izobraževanje odraslih, na vseh področjih delovanja, ki temelji na poklicnem standardu, ki ga določa Ministrstvo za šolstvo in znanstvene raziskave na podlagi Nacionalnega urada za kvalificiranje (ANC ali National Qualifications Authority) – Nacionalni svet za strokovno usposabljanje odraslih (CNFPA – the National Council for Adult Professional Training).

ETS omogoča strokovno usposabljanje posameznikov, ki so povezani z javnimi ali privatnimi podjetji in delujejo v različnih gospodarskih panogah (distribucija električne energije, industrijsko vzdrževanje prostorov, nafta in plin, inženiring in svetovanje, električne inštalacije, oblikovanje in vzdrževanje, raziskave in razvoj, IKT, javna uprava).

ETS deluje s sistemom vodenja kakovosti (SMC) v skladu s SR EN ISO 9001: zahteve za leto 2015 in ima certifikat TUV Avstrija Cert Gmbh, ki nudi profesionalne storitve izobraževanja odraslih, tehnična svetovanja in upravljanje storitev.

CCDB = Bucharest Teacher Training Centre (http://www.ccd-bucuresti.org/) je vodilna ustanova za zagotavljanje storitvenega usposabljanja strokovnega razvoja strokovnih delavcev. Njihovo poslanstvo so spremembe in inovacije, ki jih predhodno zahteva univerzitetna izobraževalna reforma.

Sodelujejo z različnimi partnerji, kot so: akademska društva, knjižnice, vladne in nevladne organizacije, z ustanovami, ki se držijo poslanstva inovacij in razvoja v okviru nadaljevanja izobraževalne reforme v Romuniji in zagotavljanja osnovnih temeljev za osebni in strokovni razvoj zaposlenih v sekundarnem izobraževalnem procesu.

CCDB je okrepila svoje dejavnosti na podlagi izkušenj pridobljenih iz leta v leto, z uporabo najboljših praks in moderne tehnologije. Prav tako ponujajo veliko različnih programov in tečajev izobraževanja in usposabljanja, ki pokrivajo vsa kurikalna področja z različnim časovnim trajanjem. Na primer: didaktika šolskih predmetov, osebnostno izobraževanje, komuniciranje in pogajanje, upravljanje, vodenje, tuji jeziki, kakovost izobraževanja, socialna vključenost itd.

UPB= University Politehnica of Bucharest (www.upb.ro) je največja in najprestižnejša tehnična univerza v Romuniji, ocenjena kot najboljša nacionalna univerza, na internacionalni lestvici »University Ranking by Academic Perfomance«, Rangiranje univerz po akademskih dosežkih.

Cilj univerze je izobraževanje, raziskovanje in inovacije, vse to usmerjajo v znanje o družbi, za trajnostni razvoj socialnega in gospodarskega razvoja. Znanstveno raziskovanje je bistveni sestavni del (ali komponenta) pri vrednosti in priznavanju doseženih rezultatov na nacionalni in mednarodni ravni ter strateška usmerjenost v visokih razvojnih področjih.

UPB je stalno vključena v proces modernizacije izobraževanja z razvijanjem, testiranjem in uvajanjem novih tehnologij in metodologij v izobraževanju za študente in profesorje. Pri tem so sočasno vpleteni v stalni dialog z veliki univerzami po Evropi in celotnem svetu. Imajo bogate izkušnje in veliko strokovnega znanja na področju sistemov za upravljanje izobraževalnih sistemov z aktivno uporabo izobraževalnih platform kot je Moodle, ki služi kot spletna podpora za študij, že več kot 10 let. UPB poleg tega letno vodi, pregleduje in podeljuje certifikate o znanju okoli 200 učiteljem srednje šole, da lahko pridobijo in obdržijo prvo in drugo didaktično stopnjo študija (diplome).

Univerity of Maribor (www.um.si). Univerza v Mariboru je javna univerza, ki zajema vse klasične znanstvene discipline s splošnim jedrom v smeri posodobitev in inovacij ter mednarodnega sodelovanja, konkurence in multidisciplinarnosti.

UM je institucija usmerjena k odličnosti izobraževanja, skozi razširitev znanja s pomočjo temeljnih znanstvenih raziskav, ustvarjalnosti in umetniškega izražanja. UM spodbuja partnerstva s podjetji, vladnimi in nevladnimi organizacijami, za obogatitev družbe s poučevanjem, raziskovanjem in ustvarjalnostjo s ciljem dejavnih državljanov, krepitve demokratičnih in etičnih vrednot ter državljanske odgovornosti; reševanje nekaterih ključnih družbenih vprašanj, spoštovanje okoljskih vprašanj; spodbujanje trajnostnega razvoja in prispevanja k javnemu dobremu.

Študentom omogoča enakovredne možnosti in se drži sledečega jedra: temeljene vrednote svobode misli in izražanja ter nediskriminacije. Od leta 2011 v sklopu UM deluje Karierni center, ki spodbuja študente in diplomante na njihovi poklicni poti in poklicnem razvoju. Glavne dejavnosti vključujejo poklicno svetovanje in spremljanje s podrobnimi informacijami o kariernih priložnostih in razvoju; različne dogodke, kot so predavanja, seminarji ,delavnice, pogovori in srečanja. Študenti in diplomanti lahko dobijo informacije o prostih delovnih mestih in praksah v Sloveniji in tujini.

URAK= University of Ruse »Angel Kanchev« (https://www.uni-ruse.bg/en). Univerza je bila ustanovljena v letu 1945 in je vključevala 8 fakultet, 130 laboratorijev in 26 drugih ustanov ter 190 študentov doktorskega študija. Uspešno je sodelovala pri več kot 200 mednarodnih projektih, kot so TEMPUS, FP7, CROSS BORDER COORPERATION »Bulgaria-Romania«. Velika moč Univerze v Rusiji je, da združujejo akademike, ki so sodelovali na različnih lokalnih, nacionalnih in mednarodnih dejavnostih, poveznih s podjetništvom, inovacijami, tehnološkim razvojem za različne poslovne sektorje, prenosom tehnologije, ekologije, zdravstva, socialnega zdravstva itd…

URAK ima veliko število specializiranih centrov, med njimi je tudi Center za študije, Center za nadaljnje izobraževanje (CFE); Center za študij na daljavo (DLC), Raziskovalno dejavnost (RS); Univerzitetni karierni center (UCC), Center za mednarodno sodelovanje in mobilnost CICM), Podjetniški center ES).

Ima veliko izkušenj pri oblikovanju in izvajanju izobraževalnih programov in tečajev za različne interesne skupine, zlasti za trajnostni razvoj poslovanja, vodenja socialno-ekonomskih sistemov, podjetništva in inovacij. Od leta 2014 na Unirsity of Ruse zelo aktivno deluje koncept HEInnovate Evropske komisije.